แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 การเพิ่มทุนจดทะเบียนเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP), แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท