ร่างรายการงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2-2560 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560