แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2560 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560