แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เกี่ยวกับสารสนเทศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ , แจ้งกรรมการลาออก, แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)