NEWS EVENTS

วันที่ :                          2017-05-25

หัวข้อข่าว :                     แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์

หลักทรัพย์ :                    STAR

แหล่งข่าว :                     STAR

รายละเอียดแบบเต็ม :           

         เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)" (Star Universal Network Public Company Limited) บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เว็บไซต์บริษัทฯ ได้เปลี่ยนจาก www.starsanitaryware.com เป็น www.staruniversalnetwork.com มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

         สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้