NEWS EVENTS

วันที่ :                          2017-08-08

หัวข้อข่าว :                     แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2560 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

หลักทรัพย์ :                    STAR

แหล่งข่าว :                     STAR

รายละเอียดแบบเต็ม :           

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่คณะกรรมการมีมติ : 04 ส.ค. 2560

วันประชุม : 25 ก.ย. 2560

เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) : 31 ส.ค. 2560

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารjวมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ : 01 ก.ย. 2560

วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 29 ส.ค. 2560

วาระการประชุมที่สำคัญ : - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์

สถานที่ประชุม : ห้อง การเวก โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร