NEWS EVENTS

วันที่ :                          2017-07-05

หัวข้อข่าว :                     แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เกี่ยวกับสารสนเทศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ , แจ้งกรรมการลาออก, แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

หลักทรัพย์ :                    STAR

แหล่งข่าว :                     STAR

รายละเอียดแบบเต็ม :           

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เกี่ยวกับสารสนเทศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ , แจ้งกรรมการลาออก, แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)