NEWS EVENTS

วันที่ :                          2017-05-25

หัวข้อข่าว :                     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

หลักทรัพย์ :                    STAR

แหล่งข่าว :                     STAR

รายละเอียดแบบเต็ม :           

หัวข้อข่าว: สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

หลักทรัพย์: STAR

รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)

ชื่อบริษัท                    บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)
ไตรมาส                      ไตรมาสที่ 1
                                                                                                                                                (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

                                                                                  ไตรมาสที่ 1

สถานะ                                                                          สอบทาน

สิ้นสุด                                                                           วันที่ 31 มีนาคม

ปี                                                                                 2560 2559

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                                                                (9,945)                    (18,194)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                                                                                (0.05)                     (0.12)


งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                                                    ไตรมาสที่ 1

สถานะ                                                                            สอบทาน

สิ้นสุดวันที่                                                                       31 มีนาคม

ปี                                                                                   2560 2559

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                                                                    (3,062)                  (17,497)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                                                                                   (0.01)                     (0.13)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                            ไม่มีเงื่อนไข

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว"

                                                  ลงลายมือชื่อ ___________________________

                                                                              (นายกนก วงศราวิทย์)

                                                                    กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


           สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้