Personal INFORMATION

          ชื่อ-นามสกุล : พลเอก ธนสร ป้องอาณา

      ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

               อายุ (ปี) : 61

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วทบ.(ทบ.) / วิศวะเครื่องกล, โรงเรียนนายร้อย จปร.

- ปริญญาโท MBA, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

    สัดส่วนหุ้นในบริษัท : -

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

-

- รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา ภาค4

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

- รองผู้บัญชาการหน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนา

- ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

-