Personal INFORMATION

          ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ

      ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริหาร

               อายุ (ปี) : 43

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Shinawatra University (อยู่ในระหว่างการศึกษา), Bangkok, Thailand, Ph.D. Information Technology

- University of Baltimore, Maryland, USA, M.S., Management Information System

- University of Baltimore, Maryland, USA, MBA., Technology, Innovation, and Operation

- Kasetsart University, Bangkok, Thailand, B.S., Engineering

    สัดส่วนหุ้นในบริษัท : -

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน

พ.ศ.2555 - 2556

 

พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน

 

 

พ.ศ.2552 - 2557

 

 

พ.ศ.2550 - 2557

 

 

พ.ศ.2553 - 2557

 

 

พ.ศ.2553 - 2558

 

 

พ.ศ.2553 - 2559

 

 

พ.ศ.2552 - 2559 

 

 

พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน

 

พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน

พ.ศ.2554 - 2556

พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน

พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน

 

พ.ศ.2554 - 2558

 

พ.ศ.2551- 2558

- ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน IT

- เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามฟอกเงินและยาเสพติด

- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ

 

- ที่ปรึกษาโครงการบูรณาการโครงข่ายสารสนเทศ

 

- ที่ปรึกษาโครงการระบบจัดเก็บ และสำรองข้อมูล

- ที่ปรึกษาโครงการบูรณาการข้อมูล National Mobile Phone Datacenter

- อาจารย์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

- อาจารย์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

- อาจารย์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ

- ที่ปรึกษา

- Managing Director

- Co-Founder and Board of Director

- Co-Founder and Business Development Director

- DirectorSaitech Solution

- Consulting Director

 

- กระทรวงศึกษาเขตปทุมธานี

- สภาผู้แทนราษฎร

 

- สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

- กระทรวงพานิชย์

 

- กรมทางหลวงชนบท

 

 

- กสทช.

 

 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

-

 

 

- มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

- Chalearn Krung Engineering, Inc.

- BPL Asia Co., Ltd.

- OTV Co., Ltd

- Buzzebee Co., Ltd

 

-

 

- BTL Enterprise Co., Ltd

-