บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)ได้กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำนินธุรกิจให้สอดรับกับการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆ เสริมความเข้มแข็งของธุรกิจเดิมและกระจายความเสี่ยงของการลงทุน

About Us

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)ได้กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆ เสริมความเข้มแข็งของธุรกิจเดิมและกระจายความเสี่ยงของการลงทุน